Služby

Jak řádně spravovat bytový dům v SVJ

Naše služby pro SVJ, vlastníky jednotek, správcovské firmy a účetní

Níže najdete více informací či odkaz na detailní informace o konkrétních službách.

Poradenství – konzultace a optimalizace financí a zajištění rizik

Právní úprava je v oblasti vlastnictví poměrně složitá a tato problematika je hodně náročná na její pochopení. Mnoho informací je třeba hledat v judikatuře. Není proto překvapivé, že ani mnoho právníků (advokátů) jí nerozumí. Jednoduše proto, že se touto oblastí nezabývají (ne tak často) a není jednoduché (vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem) ji nastudovat během krátké doby.

Pokud jde o finanční produkty, tak mnoho SVJ má nevyhovující pojistné smlouvy a špatně a nekomplexně krytá pojistná rizika. Ke své škodě, většina klientů dokáže posoudit pouze cenu, nikoliv však co za tu cenu získají. Dalším problémem je špatné hospodaření s volnými finančními prostředky a jejich nevhodná alokace.

Jako benefit nabízíme jednotlivým vlastníkům zajímavé slevy na pojištění či další finanční služby.

Také byste se divili, kolik SVJ platí za elektřinu a plyn zbytečně mnoho peněz. Někdy se nechají nachytat podezřele levnou nabídkou a pak si ani nevšimnou, že další rok je cena o dost vyšší, ale díky smlouvě na dobu určitou, která se automaticky prodlužuje třeba i o 3 roky. Smlouvu lze často vypovědět jen krátkém přesně daném intervalu.

Náročná je rovněž příprava, organizování a vyhodnocení výběrových řízení. Často se v nich dělají, jak se říká, školácké chyby, pak dochází k nemilým překvapením, když zdánlivě výhodná nabídka se stane hodně nevýhodnou, protože byla podceněna smluvní rizika a další záležitosti.

Konzultace využívají nejen SVJ, ale také zodpovědní vlastníci, kteří chtěj mít v této oblasti pořádek.

Více informací o našich službách najdete zde.

Více informací o konkrétních službách pro SVJ najdete zde.

Více informací o konkrétních službách pro vlastníky najdete zde.

Pokud chcete využít tyto služby, vyplňte prosím tento formulář.

Služby pro správcovské firmy a účetní

Nejen správcovské firmy, ale také účetní, které vedou účetnictví pro SVJ, ocení unikátní softwarové řešení pro kompletní správu SVJ, na jehož vývoji se podílíme. Jsou SVJ, kde správu vykonává správcovská firma, ale nevede účetnictví, to vede jiný dodavatel – účetní.

Správcovské firmě i účetním toto řešení umožní např.:

 • online párování plateb z banky (pokud to umožňuje banka)
 • jednoduchý tisk upomínek včetně předžalobních (ve smyslu ust. § 142a o.s.ř.)
 • okamžitý přehled o platbách kdykoliv
 • účinné vymáhání dluhů členů SVJ
 • aktualizaci vlastníků dle změn v katastru nemovitostí
 • rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku a nákladů na služby dle zadaných kritérií
 • rozúčtování tepla a ohřevu teplé vody dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. (odpadnou vedlejší náklady na zpracování rozúčtování externí firmou)
 • snadný tisk a distribuci vyúčtování
 • jednoduché generování a distribuci předpisů záloh jednotlivým členům SVJ (vlastníkům)
 • a mnoho dalšího

Dále poskytujeme konzultace, které se týkají správného rozúčtování konkrétních nákladů na správu domu a pozemku a na služby, konzultace v oblasti organizační a další služby, jako pro SVJ, pokud správcovská firma provádí správu v komplexním rozsahu.

Kromě konzultací nabízíme službu rozúčtování nákladů (včetně nákladů na teplo a ohřev teplé vody dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.) a zpracování vyúčtování. Na základě vámi dodaných dat je poté zpracováno rozúčtování nákladů a vyúčtování na jednotky.

Více informací o konkrétních službách pro správcovské firmy a účetní najdete zde. Zaváděcí sleva 10 % na 1 rok pro návštěvníky www.problemysvj.cz. 

Pokud chcete využít tyto služby, vyplňte prosím tento formulář.

Výkon funkce člena voleného orgánu

Volenými orgány SVJ jsou výbor, předseda SVJ a kontrolní orgán, který se nejčastěji nazývá kontrolní komise či kontrolor. Na tyto orgány se plně vztahuje § 159 občanského zákoníku o péči řádného hospodáře.

Výkon funkce člena statutárního orgánu je vykonáván transparentně. Všichni členové SVJ mají možnost seznámit se z důležitými dokumenty, které jsou zveřejňovány na webu SVJ, a mají tak možnost sledovat, co se v SVJ děje. Všichni členové také mají přehled o tom, kdo a kolik SVJ dluží či jaký má přeplatek. Mohou tak kontrolovat činnost statutárního orgánu. Právo kontrolovat má každý člen SVJ, nejen kontrolní komise apod. K důležitým záležitostem se mají možnost vyjádřit všichni členové SVJ v diskuzi prostřednictvím fóra, každý člen SVJ může založit téma k diskuzi.

Poskytujeme službu:

 • výkon funkce člena statutárního orgánu (předseda SVJ, předseda výboru SVJ)
 • výkon funkce člena kontrolního orgánu (revizor, kontrolor, předseda kontrolní komise)

Více informací o této službě najdete zde.

Pokud chcete využít tuto službu, vyplňte prosím tento formulář.

Webová aplikace pro přehlednou a řádnou správu SVJ

V našem softwarovém řešení jsou implementovány požadavky praxe a řádné správy SVJ, jak vyplývá z našich bohatých zkušeností. Toto softwarové řešení funguje jako webová aplikace, do které se můžete přihlásit odkudkoliv. V dnešní době si lze těžko představit „tradiční“ správu SVJ bez využití moderních prostředků správy domu a pozemku, evidence členů SVJ, účetnictví, rozúčtování a vyúčtování, řízení pohledávek atd. Ačkoliv SVJ není obchodní korporace a nemůže podnikat, jeho řízení se však od řízení jakékoliv korporace moc neliší. Koneckonců povinnosti člena statutárního orgánu (např. výboru) jsou stejné. Navíc jsou orgány SVJ (kromě shromáždění) orgány volené a vztahuje se na ně navíc § 159 o. z.

Toto řešení nabízí kdykoliv všechny informace o SVJ, jeho členech, závazcích, pohledávkách, což je velká výhoda pro statutární orgán, neboť nemusí čekat až mu informace jednou měsíčně poskytne např. správcovská firma. Další informace o vlastnostech tohoto řešení jsou uvedeny výše. Je to ideální volba pro SVJ, která si veškerou správu domu a pozemku včetně vyúčtování provádí sama. Součástí tohoto řešení je i monitoring katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku. Má také nástroje na přípravu a vedení shromáždění a dokonce i na tvorbu a tisk zápisu ze shromáždění.

Softwarové řešení pro přehlednou a řádnou správu SVJ má 3 tarify:

Hlídač

– zajišťuje hlídání změn v katastru nemovitostí a v insolvenčním rejstříku za účelem podchycení změny vlastníka, exekucí a insolvencí v případě dlužníků. Tento tarif pouze zajišťuje některé informace o vlastnících, ale pro výkon řádné správy SVJ samozřejmě nestačí. Doporučujeme minimálně tarif Správa, který obsahuje zdarma i tarif Hlídač.

Správa

– tento tarif je určen SVJ, která chtějí mít správu domu a pozemku pod kontrolou a chtějí být otevřená vůči vlastníkům jednotek. Stále častěji vlastníci požadují, aby jejich SVJ bylo transparentní a používalo nějaké softwarové řešení prostřednictvím webové aplikace. Tarif Správa tyto požadavky splňuje. Obsahuje všechny potřebné funkce pro efektivní a jednoduchou správu domu a pozemku – např. evidence vlastníků, odečty měřidel, diskuze, ankety, správy dokumentů, hlášení závad (ticketovací systém), kalendář důležitých termínů (revize, kalibrace apod.), modul pro komplexní vedení shromáždění SVJ, který řeší problémy hlasování pomocí hlasovacích karet s čárovými kódy. Modul prezentuje okamžité výsledky, které je možné promítat nebo poté vytvořit zápisy a protokoly o hlasování v PDF.
Navíc jako bonus obsahuje zdarma tarif Hlídač!

Komplet

– obsahuje všechny funkce tarifu Správa a navíc modul účetnictví a napojení na banku. Součástí účetnictví je rovněž funkce rozúčtování nákladů včetně teplé vody a tepla dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., automatizované rozesílání přehledných protokolů vyúčtování v PDF.
Navíc jako bonus obsahuje zdarma tarif Hlídač!

Více informací o této službě najdete zde.

Pokud chcete využít tyto služby, vyplňte prosím tento formulář.

Lustrace SVJ a jednotky

Toto je naše nejmladší služba, kterou vycházíme vstříc požadavkům našich klientů o prověření SVJ a jednotky, kterou kupují. Ve veřejných zdrojích vyhledáme a zjistíme, zda dotyčné SVJ funguje a pokud ano, tak jestli je správa vykonávána řádně, zda si SVJ plní povinnosti dané zákony, případně stanovami či prohlášením vlastníka. Dalším zdrojem informací jsou dokumenty, které si vlastník (na základě našeho doporučení) vyžádá od prodávajícího. Z nich pak posoudíme, jak vypadá fungování SVJ dovnitř ve vztahu k členům a zda jsou i v této oblasti dodržovány zákony a stanovy.

Koupit byt v SVJ, kde figurují podezřelé vazby, pohyby majetku, nekomunikace SVJ ve vztahu se svými členy atd. pak snižuje hodnotu vaší investice – bytu, který se chystáte koupit. A věřte, že často slýcháme, že kdyby tato služba existovala již dříve a po zkušenostech, které mají, moc rádi by ji využili. S koupí bytu (jednotky) totiž nekupujete jen „cihly“, „beton“ atd., ale také to co není hmotné, tedy např. dluhy, špatné hospodaření, vzájemné vztahy atd. Někdy pak žít v bytě v takovém domě může být i peklo. A lepší to není ani s družstevními byty. Vždyť mnoho bývalých družstevních bytů stále spravují bytová družstva.

Pokud chcete využít tuto službu, vyplňte prosím tento formulář.